Champion - szkolenia dla nauczycieli

Oferta Studiów Podyplomowych Kierunki Pedagogiczne

 

Tabela

 

ANDRAGOGIKA
(Trener rozwoju kariery zawodowej)

CZAS TRWANIA: 3 semestry, ( w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

Moduł I:

1. Teoretyczne podstawy andragogiki.

2. Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki.

3. Prawo oświatowe.

4. Psychologia rozwojowa dorosłych.

5. Dydaktyka nauczania dorosłych- style, strategie, i metody uczenia się człowieka dorosłego.

6. Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych.

7. Higiena i emisja głosu.

Moduł II:

1. Metody i techniki pracy trenera-andragoga.

2. Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej.

3. Techniki pracy warsztatowej.

4. Organizacja procesu doskonalenia dorosłych.

5. Praca socjalna z dorosłymi.

6. Trening interpersonalny.

7. Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach),

opłata rekrutacyjna 100 zł.

AUTYZM
(Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)

 

CZAS TRWANIA: 3 semestry (w tym jeden semestr on-line),

od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne

2. Autystyczne spektrum zaburzeń – etiologia, specyfika rozwojowa, rewalidacja

3. Uwarunkowania procesu edukacyjno-terapeutycznego

4. Diagnoza funkcjonalna osób ze spektrum autyzmu

5. Metodyka nauczania osób ze spektrum autyzmu w przedszkolu i I etapie edukacyjnym

6. Metodyka nauczania osób ze spektrum autyzmu w II, III i IV etapie edukacyjnym

7. Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu

8. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu

9. Psychopedagogiczne przygotowanie do pracy wychowawczej osób z autyzmem

10. Główne obszary terapii psychologicznej osób ze spektrum autyzmu

11. Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu

12. Problemy komunikacyjne osób z autyzmem i zespołem Aspergera - rozwój mowy, umiejętność komunikowania się, komunikacja alternatywna i ułatwiona;

13. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w autyzmie, zespole Aspergera i zaburzeniach pokrewnych;

14. Metody terapeutyczne wykorzystywane w pracy z osobami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi

15. Edukacja w szkole masowej. Kompetencje nauczycieli w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

16. Rodzina w terapii i edukacji dziecka z autyzmem oraz zespołem Aspergera.

17. Praktyka zawodowa.

KOSZT STUDIÓW: 3000zł (możliwość opłat w 8 ratach),

opłata rekrutacyjna 100 zł

COACHING W EDUKACJI

CZAS TRWANIA: razem 180 godzin, od 01.10.20016 do 30.06.2017, studia w trybie niestacjonarnym (praktyczny i warsztatowy charakter wykładów), metody pracy trenerskiej: wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, case study, testy autodiagnozy, gry kierownicze i kompetencyjne.

PROGRAM:

1. Zajęcia integracyjne - trening interpersonalny.

2. Istota coachingu-podstawy teoretyczne, proces coachingu, znaczenie i miejsce coachingu w edukacji. Zasady i etyka w coachingu.

3. Coaching a inne metody pracy z uczniami - mentoring, tutoring, doradztwo.

4. Psychologia w coachingu - teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome, analiza transakcyjna.

5. Proces uczenia się- prawa i lewa półkula, style uczenia się, inteligencje wielorakie, motywacja.

6 Kompetencje coachingowe nauczyciela - budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia, przekazywanie informacji zwrotnej.

7. Moc języka - czyli jak się wyrażać.

8. Przekonania i inteligencja emocjonalna w procesie uczenia się.

9. Narzędzia coachingu - praca z przekonaniami, wartościami, ograniczeniami ucznia, rodzica.

10. Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem coachingu.

11. Ocenianie kształtujące - jak z niego korzystać.

12. Metody prowadzenia lekcji - Kolb, 4Mat.

13. Action Learning i coaching grupowy do pracy w klasie.

14. Zasady i etyka w pracy coacha.

15. Superwizja.

KOSZT STUDIÓW: 3500zł (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
(OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

CZAS TRWANIA: 3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10

do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Elementy psychologii i psychopatologii

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej

3. Postawy społeczne wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami

4. Oligofrenopedagogika

5. Podstawy psychologii i rewalidacji

6. Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo

7. Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo

8. Kształcenie integracyjne

9. Arteterapia w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo

10. Elementy psychiatrii i psychopatologii

11. Metodyka wychowania w internacie

12. Diagnoza i terapia pedagogiczna

13. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

14. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW: 2400zł (możliwość opłat w 8 ratach),

opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

CZAS TRWANIA: 3 semestry (w tym jeden on-line),

od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy nauki o książce i bibliotece

2. Organizacja zbiorów bibliotecznych

3. Źródła informacji piśmienniczej

4. Prawo biblioteczne i autorskie

5. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo

6. Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne

7. Bazy danych

8. Rynek wydawniczy i księgarski

9. Biblioteki szkolne i pedagogiczne

10. Media i multimedia cyfrowe

11. Edukacja w zakresie plastyki i zajęć technicznych z metodyką

12. Wykład monograficzny z zakresu metodyki

13. Pedagogika przedszkolna z metodyką

14. Emisja głosu

15. Psychologia rozwojowa i osobowości

16. Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy

17. Wykorzystanie technologii ITC w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

18. Edukacja motoryczno zdrowotna z metodyką

19. Praktyka - edukacja przedszkolna

20. Praktyka - edukacja wczesnoszkolna

KOSZT STUDIÓW: 3000zł (możliwość opłat w 8 ratach),

opłata rekrutacyjna 100 zł.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNĄ

CZAS TRWANIA: 3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10

do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy psychologii klinicznej

2. Pedagogika opiekuńcza

3. Prawo rodzinne i opiekuńcze

4. Teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej

5. Dzieci i młodzież w rodzinach dysfunkcyjnych

6. Podstawy terapii pedagogicznej

7. Zadania zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych

8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

9. Diagnoza pedagogiczna

10. Specyfika pracy pedagoga szkolnego

11. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży

12. Praca z uczniem mającym trudności w nauce

13. Projektowanie i ewaluacja działań wychowawczoprofilaktycznych

14. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

15. Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka

16. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych

17. Podstawy pracy z rodziną

18. Praca z dzieckiem zdolnym

19. Trening umiejętności wychowawczych

20. Warsztat pracy z grupą

21. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW: 3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach),

opłata rekrutacyjna 100 zł.

PEDAGOGIKA SPECJALNA – REWALIDACJA
(uprawnienia pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz innymi utrudnieniami w rozwoju)

CZAS TRWANIA: 3 semestry (w tym jeden on–line),

od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii

2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy

3. Zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy

4. Metodyka kształcenia zintegrowanego

5. Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych

6. Organizacja procesu terapeutycznego

7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

8. Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej

9. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno–psychologicznej

10. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)Współczesne kierunki w pedagogice

11. Wybrane zagadnienia z zakresu korygowania zaburzeń mowy

12. Wspomaganie i rewalidacja osób z zaburzeniami sensorycznymi / wzroku i słuchu /

13. Wspomaganie i rewalidacja indywidualna osób niepełnosprawnych intelektualnie

14. Wspomaganie i rewalidacja przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu

15. Wspomaganie i rewalidacja osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

16. Praca z uczniem zdolnym

17. Praca z uczniem z Autyzmem i z Zespołem Aspergera

18. Profilaktyka, diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej

19. Specyficzne trudności w uczeniu się –dysortografia, dysgrafia -diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.

20. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki -diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjnokompensacyjnych i wyrównawczych

21. Wprowadzenie do poradnictwa i podstawy pracy z rodziną

22. Pedagogika rodziny dziecka dysfunkcyjnego

23. Technologia informacyjna w pracy terapeutycznej

24. Nowatorskie metody pracy rewalidacyjnej

25. Arteterapia

26. Praktyka zawodowa.

KOSZT STUDIÓW: 3300 zł (możliwość opłat w 8 ratach),

opłata rekrutacyjna 100 zł.

SURDOPEDAGOGIKA

CZAS TRWANIA: 3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10

do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Elementy psychologii i psychopatologii

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej

3. Postawy społeczne wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami

4. Psychologia niesłyszących

5. Wprowadzenie do surdopedagogiki

6. Metodyka nauczania niesłyszących

7. Surdologopedia

8. Psychopedagogika twórczości

9. Trening twórczości

10. Audiometria i audiologia

11. Rewalidacja dzieci z wadą słuchu

12. Dydaktyka specjalna

13. Metodyka wychowania w internacie

14. Komputer w pracy z dzieckiem niesłyszącym

15. Podstawy języka migowego

16. Praktyka specjalistyczna

KOSZT STUDIÓW: 3.000zł (możliwość opłat w 8 ratach),

opłata rekrutacyjna 100 zł.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

CZAS TRWANIA: 3 semestry (w tym jeden on-line),

od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii

2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy

3. Zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy

4. Metodyka kształcenia zintegrowanego

5. Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych

6. Organizacja procesu terapeutycznego

7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

8. Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej

9. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno - psychologicznej i terapii pedagogicznej

10. Podstawy komunikacji

11. Metodyka nauczania dzieci o nieharmonijnym rozwoju

12. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)

13. Arteterapia

14. Tworzenie, dokumentowanie i ewaluacja programu pracy z dziećmi w trakcie prowadzenia zespołów korekcyjnokompensacyjnych

15. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW: 3.000zł (możliwość opłat w 8 ratach),

opłata rekrutacyjna 100 zł.

TERAPIA ZAJĘCIOWA
z arteterapią

CZAS TRWANIA: 3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy

2. Elementy psychoterapii

3. Komunikacja interpersonalna, charakterologia i autoprezentacja

4. Organizacja czasu wolnego

5. Problemy osób niepełnosprawnych

6. Pedagogika specjalna

7. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

8. Problemy sprawności psychofizycznej ludzi starszych

9. Diagnoza terapeutyczna

10. Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego

11. System prawny pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce

12. Metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych

13. Terapia zajęciowa

14. Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej

15. Arteterapia

KOSZT STUDIÓW: 3.000zł (możliwość opłat w 8 ratach),

opłata rekrutacyjna 100 zł.

WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO

CZAS TRWANIA: 3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Zagadnienia związane z psychicznym i fizycznym rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

2. Metodyka nauczania języka angielskiego najmłodszych

3. Glottodydaktyka

4. Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego

5. Historia i kultura wielkiej Brytanii

6. Fonetyka praktyczna

– gry i zabawy ruchowe

– piosenka w nauczaniu języka angielskiego

– literatura dziecięca

7. Praktyczna nauka języka angielskiego

8. Planowanie i analiza lekcji, dobór i rozkład materiałów nauczania

9. Metody i techniki nauczania w klasie wczesnoszkolnej

10. Nauczanie elementów języka

11. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności

12. Rozwijanie i integracja sprawności

13. Doskonalenie języka angielskiego

14. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW: 3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach),

opłata rekrutacyjna 100 zł.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

CZAS TRWANIA: 3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Psychologia i pedagogika dziecka

2. Podstawy pedagogiki specjalnej

3. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji

4. Wybrane zagadnienia z psychiatrii

5. Stymulacja psychoruchowa i opieka nad dzieckiem

6. Podstawy terapii psychoruchowej

7. Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych

8. Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce

9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

10. Podstawy pediatrii

11. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z autyzmem

12. Metodyka pracy z dzieckiem do 10 roku życia

13. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych umysłowo

14. Elementy logopedii

15. Diagnoza i terapia pedagogiczna

16. Wsparcie rodziców dziecka we wczesnym etapie rozwoju

17. Podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych

18. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW: 3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach),

opłata rekrutacyjna 100 zł.

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

CZAS TRWANIA: 2 semestry, od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Zarządzanie oświatą

2. Zarządzanie szkołą

3. Nadzór pedagogiczny

4. Podstawy zarządzania placówką oświatową

5. Umiejętności kierownicze

6. Marketing edukacyjny

7. Public relations w szkole i oświacie

8. Finanse publiczne

9. Zamówienia publiczne

10. Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej

11. Prawo samorządowe i oświatowe

12. Podstawy prawa pracy

13. Prawo gospodarcze

KOSZT STUDIÓW: 2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach),

opłata rekrutacyjna 100 zł.

Dokumenty:

Podanie na studia podyplomowe

Umowa studenta studiow podyplomowych 2016-17

Tabela